รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2563 12:48:00
หัวข้อข่าว
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
หลักทรัพย์
BOFFICE
แหล่งข่าว
BOFFICE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 26 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : -
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศที่ สร. 27/2563
เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) โดยข้อ 3 กำหนดว่าในกรณีวาระการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น
โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทนการจัดประชุมประจำปีตามข้อ 2
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
และจะรายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทรัสต์ ประจำปี 2563 ตามวาระแจ้งเพื่อทราบดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ประจำปี 2562
วาระที่ 2  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
และข้อมูลตามประกาศที่ สร.27/2563 แทน โดยจะส่งทางไปรษณีย์และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ 
(www.bofficereit.com)
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามรายชื่อที่ได้จากการกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประ
จำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 (Record Date)

บริษัทฯ จะแจ้งช่องทางการส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัย 
พร้อมทั้งระยะเวลาเปิดรับการสอบถามในหนังสือแจ้งข้อมูลกองทรัสต์  และทางบริษัทฯ
จะดำเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศต่
อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้