รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2563 19:56:00
หัวข้อข่าว
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
1. การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 มีวาระขอรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 และ 
มีวาระแจ้งเพื่อทราบ 3 วาระ บริษัทขออถอนวาระขอรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562
คงเหลือแต่วาระการแจ้งเพื่อทราบ บริษัทขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 และ
จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์แทน
2. เมื่อบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทจะแจ้งข่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ 
พร้อมช่องทางและระยะเวลาการส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัย และ
วันที่จะเผยแพร่สรุปประเด็นของคำถามและคำตอบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้