รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2563 17:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BJCHI
แหล่งข่าว
BJCHI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
ซึ่งให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 13-15 เมษายน 2563
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศนั้น
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2563
ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้