รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
หลักทรัพย์
NMG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หลักทรัพย์ NMG
  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย "SP" (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น
  บัดนี้ NMG ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 24 
มีนาคม 2563)
  อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ NMG ต่อไป เนื่องจาก NMG 
ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2562
______________________________________________________________________