รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2563 08:34:00
หัวข้อข่าว
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศที่ สร. 27/2563 เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) โดยข้อ 3 กำหนดว่าในกรณีที่วาระการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น
โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 23 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2562
วาระที่ 3      รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2562
วาระที่ 4      รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2563
วาระที่ 5    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้