รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2563 17:46:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 
บริษัทได้รับแจ้งจากโรงแรมสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าโรงแรมขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือห
ุ้นที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิมคือวันที่ 27
มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนในอัตราเดิมและใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินป
ันผลเดิมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 
บริษัทได้รับแจ้งจากโรงแรมสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าโรงแรมขอยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือห
ุ้นที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิมคือวันที่ 27
มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนในอัตราเดิมและใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินป
ันผลเดิมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 3.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้