รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2563 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท : อนุมัติเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวาระการประชุมและวันกำหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุม และอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
TMT
แหล่งข่าว
TMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID - 19
มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย
และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น
ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่
อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้
บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน
รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ
ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม คราวน์พลาซ่า ชั้น 21 ห้องคราวน์ เลขที่ 952 
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19
มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย
และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น
ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่
อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้
บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน
รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ
ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 20 เม.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 เม.ย. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้