รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
ขอกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
POMPUI
แหล่งข่าว
POMPUI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หมายเหตุ                      :
ตามที่ บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ 
สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 89 อาคารสุรินทร์ ถนนเชียงใหม่ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2563 โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นผู้แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป หรืออาจพิจารณาเลื่อนการประชุมออกไปตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ (ชั้น 1) เลขที่ 89 อาคารสุรินทร์ ถนนชียงใหม่ คลองสาน
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้