รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 19:39:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23
มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุม
และข้อมูลประกอบการประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rojana.com โดยไปที่เมนู
Investor Relations เลือกหัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น และเลือกหัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้