รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 18:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 7 เมษายน 2563
หลักทรัพย์
BTW
แหล่งข่าว
BTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 23 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน
โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่กําหนดไว้ในวันที่ 7 เมษายน 2563
แต่ยังคงวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ที่กำหนดไว้ในวันที่ 10 มีนาคม 2563
ตามเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ให้ไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม
2563 ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป แต่หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่คลี่คลาย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้