รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 18:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการยกเลิกวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 13-15 
เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ นั้น
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ 
จึงขอแจ้งยกเลิกวันหยุดประจำปี 2563 วันที่ 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
และจะกำหนดวันหยุดชดเชยใหม่ในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้