รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 17:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR005/2020
    23 มีนาคม 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจําปี 2563 ในวันที่
13 - 15 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13-15 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์) และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสถัดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ


     (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้