รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2563 09:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการงดจ่ายเงินปันผล General Mandate และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม General Mandate)
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                           : 20 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 07 เม.ย. 2563
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)                      : 03 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                                         : ห้องคอนเซอวาทอรี่ ( Conservatory) โรงแรมโฟร์ซีซั่น 
กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ถ.เจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)                           : 10 มี.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)                     : 3,305,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข)                    : 3,305,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 826,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                                 : 9.99
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้