รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2563 18:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
หลักทรัพย์
JSP
แหล่งข่าว
JSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 เม.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ สโมสรราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้องราชพฤกษ์บอลรูม 
อาคารกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ                      :
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 พ.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.005
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้