รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2563 17:39:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ AMANAH-WA
หลักทรัพย์
AMANAH
แหล่งข่าว
AMANAH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : AMANAH-WA
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1
(AMANAH-WA)ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
  ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)            : 1.10
  ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)            : 1.21
  อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.19
  อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.08
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ในวาระเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
โดยแก้ไขจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดบางส่วน แก้ไขเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอย่างเดียว
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 30 มิ.ย. 2563
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร
กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้