รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2563 17:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BJCHI
แหล่งข่าว
BJCHI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้