รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2563
ชื่อ                         : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ 
ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 29 ก.พ. 2563
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 7.3017
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 1,396,816,067.35
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 1,421,697,628.56
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 191,300,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
(นายกฤช ปัทมวิชัยพร) (นางสาวเย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้