รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2563 08:43:00
หัวข้อข่าว
24 มีนาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ THE-W2
หลักทรัพย์
THE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (THE-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 24 มี.ค. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 27 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 17 เม.ย. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 17 เม.ย. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 25 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 17 เม.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 16 เม.ย. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 18 เม.ย. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________