รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2563 22:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
หลักทรัพย์
TPRIME
แหล่งข่าว
TPRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 18 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 เม.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
วาระที่ 3  รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจำปี 2562
วาระที่ 4  รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงานปี 2562
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2563
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขสูตรการคำนวณการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม 
เพื่อการนำเงินสด และ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกองทรัสต์ไปวางเป็นเงินประกัน เงินมัดจำ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นสำหรับการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งสิทธิในคำมั่น
หรือสิทธิในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ตามที่ได้รับอนุมัติในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องอโศก 2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ 
เทอร์มินัล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้