รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 มี.ค. 2563 17:23:00
หัวข้อข่าว
ยกเลิกการเพิ่มทุน ยกเลิกการขอ Whitewash ยกเลิกการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
หลักทรัพย์
ASK
แหล่งข่าว
ASK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การออกหุ้นกู้  
- การลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 06 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 05 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.72
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนและความกังวลจากภาวะโรคระบาด Covid-19
ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพตลาดหลักทรัพย์ที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงมากกว่า 300 จุด ในช่วง 2
สัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาหุ้นของบริษัท
รวมทั้งส่งผลให้สภาพตลาดหลักทรัพย์เกิดสภาวะผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
และยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าสภาวะดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบีย
น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 2,345 ล้านบาท 
ที่บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น
ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากธนาคาร การออกหุ้นกู้ เป็นต้น โดยการยกเลิกการเพิ่มทุนดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาเพิ่มทุนอีกครั้ง
เมื่อภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนในตลาดทุนมีความเหมาะสม

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 117,298,546
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 117,298,546
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 5.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 117,298,546
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 3 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 20.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 25 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 05 พ.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 30 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________


รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ยกเลิก
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้