รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
ITD
แหล่งข่าว
ITD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์
 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2562
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สำหรับปี 2563
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 มี.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้