รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2563 13:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)
หลักทรัพย์
NDR
แหล่งข่าว
NDR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO (เพิ่มเติม)               : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ (เพิ่มเติม)                 : นางสาว
ชื่อ (เพิ่มเติม)                    : วาสนา
นามสกุล (เพิ่มเติม)                  : อภัยจิต
วันที่ลาออก                     : 15 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO (เพิ่มเติม)               : รักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
คำนำหน้าชื่อ (แก้ไข)                  : นาย
ชื่อ (เพิ่มเติม)                    : ชัยสิทธิ์
นามสกุล (เพิ่มเติม)                  : สัมฤทธิวณิชชา
วันที่แต่งตั้ง                     : 16 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้