รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2563 13:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
BOFFICE
แหล่งข่าว
BOFFICE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 มี.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 224,110,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1 : 0.4349
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 14.10 ถึง 15
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย            : 20 มี.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 06 มี.ค. 2563
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 05 มี.ค. 2563
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
1.  ช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เบื้องต้น เท่ากับ 14.10-15.00 บาทต่อหน่วยทรัสต์
2.ช่วงระยะเวลาจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
และสถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาจองซื้อมีรายละเอียดดังนี้
2.1  สำหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
2.1.1 ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
สามารถจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00
น. หรือเวลาเปิดทำการของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 และ 24 มีนาคม 2563 และเวลา
09.00 น. - 12.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2563
2.1.2  ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่มิได้นำส่งใบ Bookbuilding
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (แล้วแต่กรณี) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
หรือเวลาเปิดทำการของสาขาถึงเวลา 16.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2563 และ 24 มีนาคม 2563 และเวลา 09.00 น. -
 12.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2563
2.1.3  ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563
2.2  สำหรับกลุ่มภิรัชบุรี
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563
 2.3  สำหรับประชาชนทั่วไป
2.3.1  ประเภทนักลงทุนสถาบัน
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563
2.3.2  ประเภทผู้มีอุปการคุณของภิรัชบุรีและ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 25 มีนาคม 2563
3.  การชำระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ผู้จองซื้อชำระราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งจะประกาศในวันที่ 20 มีนาคม
2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้