รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2563 08:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

16 มีนาคม 2563
เรื่อง  แจ้งกรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้
  1. รับทราบการออกจากตำแหน่งของ นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรีชากุล เป็นกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 ท่าน 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เนื่องจากมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทใหม่
จากเดิมคือ "นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล หรือ นางบุญทิพย์ ช้างนิล หรือ นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ 
กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"
เปลี่ยนเป็น "นางบุญทิพย์ ช้างนิล หรือ นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ หรือ นางสาวกิ่งกาญจน์ 
พิพิธปรีชากุล กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"
  4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารใหม่ เป็นดังนี้
1) นางบุญทิพย์ ช้างนิล (กรรมการบริษัท) ตำแหน่งเดิม กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งใหม่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นางสาวธนวรรณ สุวรรณ  ตำแหน่งเดิม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ตำแหน่งใหม่ กรรมการผู้จัดการ
3) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ (กรรมการบริษัท) รองกรรมการผู้จัดการ  -ไม่เปลี่ยนแปลง-
4) นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง  ผู้จัดการทั่วไป  -ไม่เปลี่ยนแปลง-
5) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรีชากุล (กรรมการบริษัท) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  -ไม่เปลี่ยนแปลง-
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้