รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2563 08:13:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2563
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ม.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
16 มีนาคม 2563

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2562/2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 2 ปี 2562/2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 82.60 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2561/2562 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 113.10 ล้านบาท เป็นจำนวน 30.50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 26.97
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐ
กิจที่ชะลอตัว และการปรับตัวลดลงของราคาเหล็ก
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ใช้การกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เมื่อต้นทุนหรือราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงราคาขายจึงมีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
ซึ่งก็ส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2562/2563 ปรับลดลงด้วย โดยลดลง 32.95 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.06 เป็น 185.81 ล้านบาท จาก 218.76 ล้านบาท ในปี 2561/2562
อย่างไรก็ดีเนื่องจากในช่วงไตรมาส 2 และ 6 เดือนที่ผ่านมา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบไม่หลากหลายมากนักแต่มีปริมาณที่ค่อนข้างมาก
จึงทำให้การบริหารจัดการวัตถุดิบค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการปรับตัวลดลง
ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงเดือนมกราคม 2563 จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขาดทุน 0.47 ล้านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2561/2562 เป็นกำไร 6.37 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2562/2563 หรือเพิ่มขึ้น 6.84 ล้านบาท
และสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2562/2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 13.38 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11.34
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 555.88 จาก 2.04 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้