รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2563 21:54:00
หัวข้อข่าว
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR003/2020
    12 มีนาคม 2563

เรื่อง  การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (COVID-19)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เนื่องด้วย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 บริษัทฯ
ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม โดยจะจัดให้มีจุดคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสู่ห้องประชุม
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ทำหน้าที่พิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แทนได้
  อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ 
สามารถศึกษาข้อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "คำแนะนำ
การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา
หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน" โดยดูรายละเอียดได้ที่
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/int_activity.php/
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ

    (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้