รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มี.ค. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ SCO 012/2563
                                           วันที่ 13 
มีนาคม 2563
 
เรื่อง   แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563เรียน 
   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ตามที่บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 
ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ บริษัท สำนักงานใหญ่นั้น บริษัทขอเรียนว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
บริษัทจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว
โดยการจัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้างานอ
ย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจ
หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน
เข้าร่วมการประชุม อันเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
แต่ไม่ผ่านการคัดกรองในจุดลงทะเบียนหน้างาน
หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วยแล้วไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้
โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ล่วงหน้าแล้ว หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์
https://ir.metrosystems.co.th/general-meeting-of-shareholder-th/ และจัดส่งกลับมาที่เลขานุการบริษัท
ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
สุเมตตา จิตต์ศิริผล
( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
 เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้