รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายการเกี่ยวโยงยริษัทฯซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทมิตซูวาอิเล็กทริค จำกัด (บริษัทแม่)
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

วันที่  11 มีนาคม 2563
เรื่อง  การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยมิตซูวาจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่  4 มีนาคม 
2563 มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง บริษัทฯกับบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี
จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

1)  วันเดือนปีที่ทำรายการ
     วันที่ 4 มีนาคม 2563  

2)  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์    
    ผู้ซื้อ  :  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) (TMW)
    ผู้ขาย  :  บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด (MEI)                เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TMW 
 ในสัดส่วน 59.25%ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว        ของบริษัทฯ

3)  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
    รายการดังกล่าวเข้าข่าย  เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท    แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท
หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของNTA  
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2563 และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4)  มูลค่าและรายละเอียดของรายการ
    บริษัทฯได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีรายการดังนี้
    โรงงานปทุมธานี
-  MAKINO Machining V33i
จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12.73 ล้านเยน  
โรงงานโชคชัย นครราชสีมา
-  MAKINO Machining V33
จำนวน 1 เครื่อง มุลค่า 6.50 ล้านเยน
-  Makino EDM Machining EDGE3 Discharger
จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5.96 ล้านเยน
  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  25.19 ล้านเยน
  ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย 29.5589 บาทต่อ 100 เยน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7.45 
ล้านบาท เงื่อนไขการค้าชำระเงินหลังจากได้รับสินค้า 60 วัน มูลค่าทั้งสิ้นของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.31
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 2,398.94 ล้านบาท
  ตามข้อมูลจากงบการเงินฉบับล่าสุดที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 3,457.27 ล้านบาท หัก หนี้สินรวม 1,021.40 ล้านบาท หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 36.93
 ล้านบาท  มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 2,398.94 ล้านบาท

5)  รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและเกี่ยวข้องกัน
    - นาย ฮิโรชิ ยามาด้า   
      กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) และถือหุ้นใน TMW 8.79%
      ประธานกรรมการบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด และถือหุ้นใน MEI 16.52%
    - นาง ยูกาโกะ ยามาด้า ภรรยานายฮิโรชิ ยามาด้า   
      ถือหุ้นใน MEI 14.13%
    - นาย ฮิโรโต้ ยามาด้า   บุตรชายนายฮิโรชิ ยามาด้า      
      ถือหุ้นใน TMW 2.69% และถือหุ้นใน MEI 8.73%
    - นาง ฮารุกะ นิชิกาวะ (ยามาด้า)  ลูกสาวนายฮิโรชิ ยามาด้า   
      ถือหุ้นใน TMW 0.15% และถือหุ้นใน MEI 6.47%
    - บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทแม่)
      ถือหุ้นใน TMW 59.25%

6)  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ
    นายฮิโรชิ ยามาด้า เป็นกรรการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ 
ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว

7)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า 
บริษัทฯเป็นต้องซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาใช้ในส่วนงาน mold shop
สำหรับการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์และสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิมากขึ้นทั้งที่โรงงานปทุ
มธานีและโรงงานนครราชสีมา ทั้งนี้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว
บริษัทฯไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้เองจากภายในประเทศได้ บริษัทแม่ (MEI )
จะเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามความประสงค์ให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น
การที่บริษัทฯเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงนี้ บริษัทฯได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และสามารถที่จะมีเครื่องฉีดและอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะใช้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้าได้ตามวัตถุประสงค์ข
องกิจการในราคาที่สมเหตุสมผล

8)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลและวัตถุประสงค์การเข้าทำรายการแล้วและมีความเห็นที่สอดคล้องกันกับค
วามเห็นของคณะกรรมการบริษัท
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  ขอแสดงความนับถือ                          
                ลงชื่อ                                    (นายเทะซุจิ  ทาเคกุชิ)
                            เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้