รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ปตท. ขอแจ้งว่า ปตท. ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ที่
https://ptt-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม
อนึ่งเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ปตท.ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ที่
corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-537-3887  ทั้งนี้ สำหรับ รายงานประจำปี 2562
(2019 Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ปตท. จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ปตท.
ตามข้างต้นต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้