รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2563 13:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เรื่องรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 
ประชุมเมื่อวันที่    10 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัท  วันที่ทำรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")  ระยะเวลาของสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2563

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital")  ประกอบธุรกิจลิสซิ่ง  -   เป็นผู้ถือหุ้นของ 
AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 19.20
-  เป็นบริษัทในเครือของ AFS*
*บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")    - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS 
ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12
        - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ACS Capital  

ลักษณะทั่วไปของรายการ:
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS") ได้จัดตั้ง Shared Service Center 
สำหรับหน่วยงานการเงินและบัญชี ("FASSC")
เพื่อลดการทำงานที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมบุคลากรและกระบวนการธุรกิจกับบริษัทในเครื
อ ได้แก่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จำกัด และบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
โดยบริษัทฯ ได้ช่วยจัดการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย FASSC
จะคำนวณค่าบริการจากการบวกเพิ่มจากต้นทุนจริง (markup on cost)
และค่าบริการดังกล่าวจะเรียกเก็บจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ เป็นจำนวนคงที่เป็นระยะเวลา 10 เดือน

ค่าบริการรายเดือนในส่วนที่เรียกเก็บกับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACS Capital") 
มีดังนี้
(หน่วย: บาท)
ระยะเวลา  จำนวนเงิน (ไม่รวม VAT)
1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  97,000 บาท/เดือน

รวมมูลค่าของรายการตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 970,000 บาทบุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
ACS Capital  30,437,500 บาท/
3,043,750 หุ้น  นายคาซึมาสะ โอชิมา1  -  -
หมายเหตุ: 1นายคาซึมาซะ โอชิมา ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ขนาดของรายการ:
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม 0.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
แต่เมื่อรวมรายการเกี่ยวโยง ที่บริษัทฯ ได้อนุมัติในรอบ 6 เดือนมีดังนี้
- เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 
อิออน        ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทำสัญญา outsourcing
กับบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") โดย AFS ดำเนินการให้บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส
(ฟิลลิปปินส์) จำกัด ("AEON System") ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่ารายการรวม
90.41 ล้านบาท อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
("AEON Thailand") มูลค่าลงทุน 12.55 ล้านบาท โดยคิดเป็นขนาดของรายการเกี่ยวโยงจำนวนรวมทั้งสิ้น 102.96
 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  - เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2562 
ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. ("ASB Cambodia")
ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้เป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Loan) โดยมีมูลค่ารายการรวม 121.38
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 
ได้มีมติอนุมัติสนับสุนการบริการด้านการเงินและบัญชีแก่บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นจำนวนเงิน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 226.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ


ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีมติเอกฉันท์ว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสัญญา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้