รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2563 12:46:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ DTCI กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด (แก้ไขหมายเหตุ)
หลักทรัพย์
DTCI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) (DTCI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 10 มี.ค. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ DTCI 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (DTCI) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว DTCI วันที่ 3 ธันวาคม 2562)

DTCI ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ DTCI ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3
เดือน นับแต่วันที่ DTCI มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

อนึ่ง หาก DTCI ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 DTCI ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ DTCI ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว DTCI ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ DTCI เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก DTCI
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ DTCI ต่อไป
______________________________________________________________________