รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2563 09:26:00
หัวข้อข่าว
เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        UN/SET/HO/A63/030910
วันที่ 9 มีนาคม 2563
เรื่อง    เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 
และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
       และรับเงินปันผล
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. มีความเห็นว่า
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 48 ง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
และมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกและยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาด
และเพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ดังต่อไปนี้
1.  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็นเงินจำนวน 291,874,388.31 บาท คิดเป็นอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2563
และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 2563
       2.  พิจารณาอนุมัติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562              
                 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
          ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
                            บริษัทในรอบปี 2562
          ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
                            บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
              ระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
                            ตำแหน่งตามวาระ 
และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

              ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดเงินค่าตอบแทน
                            ประจำปี 2563
              ระเบียบวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการ
                            จ่ายเงินปันผลของบริษัท 
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
              ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
           
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                              
ขอแสดงความนับถือ

                           (นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย)
                   กรรมการผู้จัดการ
                 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้