รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มี.ค. 2563 13:22:00
หัวข้อข่าว
รายงานการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
              ตามที่บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท")ได้แจ้งโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11.5 ล้านบาท
และมีจำนวนหุ้นที่ซื้อตามโครงการไม่เกิน11,325,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 1.00
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ตามรายละเอียดในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ( Form TS-1.2 ) ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562 นั้น
  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า โครงการซื้อหุ้นคืนทางการเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 2 มีนาคม 2563 
โดยบริษัท ได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,955,745 บาท
     สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ บริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะกระทำภายหลังพ้นกำหนด 6
เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หากบริษัท
ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด
ก็จะดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้