รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2563 19:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสมัครใจ และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 มี.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิกถอนหลักทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
นายชัชชน กรรณสูต
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้