รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มี.ค. 2563 17:03:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ QHOP
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ QHOP
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ 
ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 8.44
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 8.29
วันที่มีผล                      : 11 มี.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________