รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2563 18:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข 2)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 31 ม.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 235,490,628
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 235,490,628
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 156,993,752
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.29
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 09 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 17 ก.พ. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 14 ก.พ. 2563
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นางพอฤทัย ชินวัตร
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 78,496,876
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 25.00
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.29
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 17 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2563
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 78,496,876
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้