รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2563 17:27:00
หัวข้อข่าว
ผลการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 10 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)
หลักทรัพย์
QHOP
แหล่งข่าว
QHOP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  ผลการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 10
-  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิ  
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ
ได้ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดมูลค่าของหน่วยของหน่วยลงทุนลงในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.15
บาท โดยได้ทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 31 มกราคม 2563
และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน จดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
แล้วนั้น

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ 
ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือเลขที่ จท-3. 118/2563
เรื่องการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
(ครั้งที่ 10) ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้