รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2563 07:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (F53-4)
หลักทรัพย์
AYUD
แหล่งข่าว
AYUD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 
ของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท)
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ 
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ                      :
-
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 12 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอมุติจากผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ 
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ นายลักษณ์ ทองไทย นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
และนายยาน-คริสเตียน ไรเซอไมเยอร์
ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการตำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ จำนวน 4 คน
ได้แก่ นายลักษณ์ ทองไทย นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ และนายยาน-คริสเตียน
ไรเซอไมเยอร์ และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายพสุ โลหารชุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสรสิทธิ์
สุนทรเกศ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
______________________________________________________________________

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 
ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1
และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 โดยหลังการแก้ไขเพิ่มเติมสัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 17 ข้อ
วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
ข้อ 1   ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น โดยการซื้อ รับโอน จัดหา
หรือได้มาโดยประการอื่น และ ขาย จำหน่าย โอนซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือตราสารอื่นใด
วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้เพิ่มเติม
ข้อ 17 ซื้อขาย ขายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตรให้กู้ (บอนด์) ตั๋วเงิน 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตโน้ต    ใบวอแรนต์  ตราสารการเงิน ตราสารหนี้  ตราสาร  หรือตราสารอื่นใด
หุ้น  หุ้นกู้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม  หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก
ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด  เป็นผู้รับอาวัล
หรือผู้สอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงินเป็นทางค้าปกติ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,500,000
หมายเหตุ                      :
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 4 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้เพิ่มวาระ 
โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจาก 463,473,361.00 บาท เป็น
465,973,361.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายของบริษัท (AYUD-W1)
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้