รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2563 06:56:00
หัวข้อข่าว
ตลท. แจ้งดำเนินการกับ CHUO กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
หลักทรัพย์
SLM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน
ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1)
ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2)
ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี
หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว ทั้งนี้หากบริษัท
จดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป หรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป
    ปัจจุบันบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO) ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ 
จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อ CHUO
เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ CHUO ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
______________________________________________________________________