รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2563 17:14:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 มี.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 267,718,405
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.53
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 20 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 267,718,405
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 267,718,405
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 267,718,405
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 141,890,754.65
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 2,001,275.25
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : - 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนและค่าบริการคัดสำเนาเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุน : 250,250 บาท
- ค่าพิมพ์หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารอื่นๆ โดยประมาณ : 54,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม TSD จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น : 47,025.25 (ไม่รวม VAT)
- ค่าบริการที่ปรึกษากฎหมาย : 900,000 บาท (ไม่รวม VAT)
- ค่าบริการที่ปรึกษาการเงิน : 750,000 บาท (ไม่รวม VAT)
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 139,889,479.40
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้