รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2563 08:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ CEN
หลักทรัพย์
CEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 04 มี.ค. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
______________________________________________________________________