รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2563 18:53:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 บนเว็บบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SAMCO
แหล่งข่าว
SAMCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ในวันที่ 3 เมษายน 
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 เลขที่ 155 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นั้น
  บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.sammakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้