รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2563 17:29:00
หัวข้อข่าว
การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็ปไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ที่ SCO 010/2563
  
  วันที่ 3 มีนาคม 2563

เรื่อง  การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2
เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ
นั้น
  บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 25/2563 
และเอกสารประกอบการประชุมโดยถูกต้องครบถ้วน โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.metrosystems.co.th
ในหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 แล้ว
และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในรูปแบบ QR Code ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันกำหนดรายชื่อ ณ
 วันที่ 12 มีนาคม 2563
  นอกจากนี้ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้
าก่อนวันประชุม โดยให้ส่งคำถามมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ (E-mail) ที่
ir@metrosystems.co.th หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงบริษัทระบุข้อมูลแก่เลขานุการบริษัทได้อีกช่องทางด้วย
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ
  


           ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
           เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้