รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2563 09:07:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA)
 - บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN)
 - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
 - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
 - บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 03 มี.ค. 2563
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________