รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2563 13:04:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ JWD
หลักทรัพย์
JWD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2563
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
บริษัทชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเงินปันผลที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2562 
ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
______________________________________________________________________