รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2563 08:58:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซด์
หลักทรัพย์
YUASA
แหล่งข่าว
YUASA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
ขอแจ้งการเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่
9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 
26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยท่านสามารถเข้าชมข้อมูลได้ที่ www.yuasathai.comในหัวข้อ
"ข้อมูลการลงทุน" ในส่วนของ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น"

    สำหรับหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระต่างๆ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด
สามารถสอบถามได้ที่ E-mail address: peerasak@yuasathai.com หรือ thanapath@yuasathai.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-769-7300 ต่อ 7341-7342
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้