รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 13 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
หลักทรัพย์
POMPUI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
 - บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (POMPUI)
 - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)
 - บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI)
 - บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
 - บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
 - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI)
 - บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD)
 - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
 - บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 13 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume
 Stage)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับ
มาซื้อขาย (Resume Stage) บัดนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 13 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาดังกล่าว
(รายละเอียดตาม PDF File) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________