รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2563 20:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
TSF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 ก.พ. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 27,083,035,220
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 4
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.02
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 27 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 137,287,700
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 26,945,747,520

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 27,083,035,220
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 137,287,700
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 26,945,747,520
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,745,754.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 30,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าบริการ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,715,754.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายอรัญ อภิจารี
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายพลศักดิ์ เจริญศิริ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้