รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2563 17:23:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ SMART-W2 (เพิ่ม template)
หลักทรัพย์
SMART
แหล่งข่าว
SMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ (เพิ่ม template)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SMART-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า 
การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว คือ อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์ต่อหุ้น)
ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 72.10 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 จะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้สิทธิ  และราคาการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (SMART-W2)
("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") เนื่องจากเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าว ในข้อ (6)
ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กำหนดว่าบริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิ เมื่อ "บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80
ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน               เฉพาะของบริษัท
[งบตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลังจากหักขาดทุนสะสม สำรองตามกฎหมาย
และภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ"
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายรังสี ทีปกรสุขเกษม
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้