รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ก.พ. 2563 13:08:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ กอ. 027/2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง   ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ (กองทุนรวม) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 143.57 ล้านบาท โดยลดลงจากสิ้นสุดปี 2561
เป็นจำนวนเงิน 60.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.74 เนื่องจากเหตุผลหลัก คือสิ้นสุดปี 2562
กองทุนรวมมีผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน 25.99 ล้านบาท
ซึ่งมาจากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนลดลง เทียบกับสิ้นสุดปี 2561 ซึ่งกองทุนรวม
มีผลกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 10.01 ล้านบาท 
จากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนเช่นเดียวกัน
ส่งผลให้กองทุนรวมมีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนลดลง 36 ล้านบาท
  นอกจากนี้ กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนลดลงเนื่องจากรายได้ค่าเช่าและบริการที่ลดลงเป็นจำนวนเงิน 17.39
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายต้นทุนการเช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 7.71 ล้านบาท
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงระบบทำความเย็นของทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
  รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02 659 8888 ต่อ 8843, 8837 และ 8878
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้